Showing all 6 results

Tủ trưng bày thực phẩm đông-mát

Tủ trưng bày trên mát-dưới đông (dạng nằm) BT-B18D

Tủ trưng bày thực phẩm đông-mát

Tủ trưng bày trên mát-dưới đông DC-1200H

Tủ trưng bày thực phẩm đông-mát

Tủ trưng bày trên mát-dưới đông DC-1600H